ชื่อโรงเรียน = ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์          อักษรย่อ   "ศสว"

ชื่อภาษาอังกฤษ = Srisun

 ปรัชญาของโรงเรียน = แหล่งเรียนรู้ดี มีการสงเคราะห์ เพาะคุณธรรม น้อมนำปรัชญาพอเพียง

คำขวัญของโรงเรียน = ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

วิสัยทัศน์

          นักเรียนเป็นคนดี   เรียนรู้ได้มาตรฐาน  สู่การมีงานอาชีพ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  : ()

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  ()

 

สีประจำโรงเรียน สีม่วง – ขาว

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
ตราธรรมจักร และ รูปดอกบัวสีขาว


ดาวน์โหลด (Download) โลโก้

 

 

อาคารและสถานที่        

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ห้องสมุด ดังนี้คือ
          1.
อาคารรถไฟอนุสรณ์ อาคารไม้ 2 ชั้นจำนวน 5 ห้องเรียน 3 ห้องประกอบการ
          2. อาคารรัฐประชารังสฤษฎิ์ อาคารคอมกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียน 2 ห้องประกอบการ
          3. อาคารสำนักงาน อาคารคอนกรีจเสริมเหล็ก 2 ชั้น
          4. ห้องสมุด อาคารคอมกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

 

พันธกิจ

          1.พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความพอเพียง
          2.เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามหลักสูตรสถานศึกษา
          3.เสริมสร้างปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการใช้สื่อเทคโนโลยี
          4.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

          1.ผู้เรียนเป็นผู้มีผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความพอเพียง
          2.ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตาม หลักสูตรสถานศึกษา
          3.ผู้เรียนมีทักษะความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการใช้สื่อเทคโนโลยี
          4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.โรงเรียนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ (วัดล้อมแรด)   ๒๖๔/๑  หมู่ ๔  ถนนเถินบุรี   ตำบลล้อมแรด   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๖๐
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    ๐๕๔-๓๓๓๑๒๑        Email : sstschool@hotmail.com
Copyright © 2022.    All Rights Reserved.