นายวรเพชร  ชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   นายเกษม  ชุมภูสุวงค์
ครู
     
 
นางสาวเอื้อมเดือน บุญมาก
ครู
     นางสาวรัชนี  จันทราช
ครู
     
 
นางเดือนฉาย ธรบาล
ครู
   นางสาววาสนา  แสงจันทร์
ครู
     
   
 นายบรรพต  คำจุมปู
ครู
  นายศรัณย์ อินถา
ครู
     
     
นางสาวสิริกรานต์ ปันดิษฐ์
ครู
  นางสาวสายชล สายจันทร์
ครู
     

 

 

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ (วัดล้อมแรด)   ๒๖๔/๑  หมู่ ๔  ถนนเถินบุรี   ตำบลล้อมแรด   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๖๐
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    ๐๕๔-๓๓๓๑๒๑        Email : sstschool@hotmail.com
Copyright © 2022.    All Rights Reserved.