คณะกรรมการบริหาร

                       คุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๓ คน ทั้งหมดรวมกันแล้วไม่เกิน ๘ คน ในกรณีผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลคนเดียวกัน กับผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หนึ่งหรือสองคนแล้วแต่กรณี กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                       คณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ จึงมีดังต่อไปนี้

  พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์  
(ประธ่านกรรมการ)

   
 นายประสาน    คูสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
    นายเฉลิมพล    คันธวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
  นายกุยคำ     คุณาพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
    นายเจริญ  เครือคำ
ผู้แทนชุมชน
     
 
  นางดวงกลม  ระรส
ผู้แทนผู้ปกครอง
    นายวรเพชร   ชัยสงค์
กรรมการและเลขานุการ
     
   
  นายบรรพต   คำจุมปู
ผู้แทนครู
   
     

 

          

 

 

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ (วัดล้อมแรด)   ๒๖๔/๑  หมู่ ๔  ถนนเถินบุรี   ตำบลล้อมแรด   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๖๐
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    ๐๕๔-๓๓๓๑๒๑        Email : sstschool@hotmail.com
Copyright © 2022.    All Rights Reserved.