ประวัติโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์

 

           โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ตั้งอยู่วัดล้อมแรด เลขที่ 464/1 หมู่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ก่อตั้งโดยความดำริของ เจ้าอธิการวรากรณ์ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดล้อมแรด ท่านมีความประสงค์อยากให้วัดในอำเภอเถิน ได้จัดการศึกษาฝ่ายสามัญศึกษาบ้าง เพราะในขณะนั้นยังไม่มีวัดใดในอำเภอเถิน จัดการศึกษาด้านนี้มาก่อน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุ - สามเณร ที่จำพรรษาอยู่ในวัดต่าง ๆ ในอำเภอเถิน ได้มีโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชาย -หญิง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงได้ขออนุมัติจากคณะสงฆ์ในอำเภอเถิน, คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และมหาเถรสมาคมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้จัดตั้งโรงเรียนในวัดล้อมแรด ในปี พ.ศ. 2541
             

             จากนั้นได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนใน วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2542 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยในครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 22 รูป และใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ อักษรย่อ ศสว. โดยใช้อาคารรถไฟอนุสรณ์เป็นอาคารเรียน มีเจ้าอธิการวรากรณ์ ญาณวโร เป็นผู้รับใบอนุญาต , พระธวัชชัย อาภสฺสโร เป็นผู้จัดการ และได้เชิญ อาจารย์เฉลิมพล คันธวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ที่มีความรู้ความสามารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ด้วยความเสียสละและทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนของ ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ ทำให้มีพระภิกษุ -สามเณร และเด็กนักเรียนชาย - หญิง เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

 

            ต่อมาในปีการศึกษา 2544 จึงได้ทำเรื่องขออนุญาตขยายชั้นเรียน จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขยายเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และได้รับเงินอุดหนุนค่ารายหัวจาก 60% เป็น 100 % ในปีการศึกษา 2547 ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ราคา 4,000,000 บาท จากสำนักบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบันโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งในอนาคตโรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่ง ในปัจจุบันได้เปิดสอนดังนี้คือ

แผนกสามัญ

                - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนกปริยัติธรรม

                - ฆราวาส ชาย-หญิง (ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาโท,ธรรมศึกษาเอก)
                - พระภิกษุ - สามเณร (นักธรรมตรี,นักธรรมโท,นักธรรมเอก)

 

 

โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ (วัดล้อมแรด)   ๒๖๔/๑  หมู่ ๔  ถนนเถินบุรี   ตำบลล้อมแรด   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๖๐
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    ๐๕๔-๓๓๓๑๒๑        Email : sstschool@hotmail.com
Copyright © 2022.    All Rights Reserved.